fbpx
Salon Elize - Sint-Jansklooster | Privacy verklaring
11236
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-11236,edgt-core-1.2,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-3.3,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
Privacy Verklaring

Privacyverklaring

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit betekend concreet dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Salon Elize houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Salon Elize

 

Salon Elize is gevestigd in Sint-Jansklooster en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66938902. Salon Elize is werkzaam als Anbos erkende Schoonheidssalon in de branche “Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting”. Salon Elize hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke (kan ook d.m.v. mondelinge) toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Salon Elize zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Salon Elize verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de behandeling en / of uitnodiging / annulering voor/van afspraak;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een behandelplan.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • De overeengekomen opdracht (lees behandeling / behandelplan);

 

 

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

 

Door gebruik te maken van de diensten van Salon Elize of een formulier op onze website in te vullen, beschikken wij over uw persoonsgegevens.

 

De gegevens waarover wij beschikken zijn:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens, eventueel postadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens (Allen relevante én het van belang voor het uitvoeren van een verantwoorde behandeling)
 • Voor- en na foto’s
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (Alleen van toepassing bij verzenden factuur door Salon Elize niet bij PIN-betaling)

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op met ons algemene e-mail adres, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

 

Deze gegevens gebruikt Salon Elize voor de administratie en facturatie. Uiteraard ook voor het goed uitvoeren van een behandelplan, deelbehandeling en in het kader van een goede uitvoering van de werkzaamheden op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

Een overzicht van de doelen:

 

 • Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder aangaande nieuws over de salon, acties en bijvoorbeeld vakantie aankondigen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Het monitoren van de voortgang van de behandeling en te kunnen staven aan een behandelplan;
 • Foto’s voor het gebruik van bedrijfspromotie (altijd met toestemming in overleg aangaande bijvoorbeeld on-herken baarheid).
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Salon Elize analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Salon Elize volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Salon Elize neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (in dit geval Elize Boes) tussen zit. Salon Elize gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Salonized. Dit systeem wordt gebruikt als klantenbestand en om bijzonderheden over huidaandoeningen of –problemen te vermelden. Tevens wordt bijgehouden welke producten er tijdens de behandeling gebruikt worden. Dit om een historie over de huid op te kunnen bouwen zodat altijd de juiste behandeling uitgevoerd wordt en de juiste producten gebruikt worden tijdens de behandeling. Daarnaast om eventuele afwijken op tijd te kunnen ontdekken. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Alleen Elize Boes, eigenaar van Salon Elize heeft exclusief inzage én beveiligde toeging in en tot deze gegevens.

 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door Salon Elize opgeslagen ten behoeve van ondergenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • In beginsel behouden wij de totale klantenadministratie tot nader verzoek van cliënt tot vernietiging, dit voor het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek.

 

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen wij uw gegevens op dat moment (na een 1e  verzoek) binnen 10 werkdagen verwijderen. Wij zijn wettelijk verplicht om een deel van uw gegevens voor onderstaande periodes te bewaren.

 

 • Waarbij alleen in de financiële administratie een termijn van minimaal 7 jaar.

 

Gegevens delen met derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden b.v. voor de voortgang van projecten kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met:

 

 • Het verzorgen van de financiële én cliënten- administratie als behandelingen, historie, behandelplan, productafname, online agenda;

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (waarbij u niet specifiek om heeft gevraagd of door ons van in kennis bent gesteld) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Een voorbeeld hiervan is dat b.v. het openbaar ministerie of de belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

 

Client heeft het recht om zijn/of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Salon Elize en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze algemene e-mailadres.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

 

Salon Elize bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens Salon Elize van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Indien (één van) deze datadragers zou worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

 

Website

 

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures. Onze website is voorzien van een SSL certificaat (https) voor een versleutelde verbinding. Onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

 

Google Analytics

 

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

 

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Gebruik van cookies

 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

Facebook, Twitter en Google+

 

Op bovengenoemde websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door AddThis.com. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Websites van derden

 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 

Nieuwsbrief abonnees

 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Salon Elize verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

Het periodiek informeren van onze cliënten, het zo goed als mogelijk op de hoogte houden aangaande bedrijfsupdates, gewijzigde wet- en regelgeving en allerhande actuele zaken op het gebied van architectuur, bouwkunde en omgevingsrecht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Salon Elize de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Salon Elize opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Statistieken

 

Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacygevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:

 

 • Bezoekersaantallen
 • Land van herkomst
 • Hostingprovider
 • Bezochte pagina’s van onze website
 • Tijdstip van het bezoek

 

Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

 

Webformulier

 

Wanneer u op onze website een formulier invult, verzamelen wij uitsluitend de door u ingevulde persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw reactie. Als u iets toegestuurd wilt krijgen, vragen wij ook om uw adresgegevens. Deze persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk en alleen met het doel om contact met u op te nemen. Indien u ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail.  Wij gebruiken uw e-mailadres niet voor reclamedoeleinden en het versturen van nieuwsbrieven. Uw gegevens worden op geen enkele manier gedeeld met derden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Salon Elize neemt passende maatregelen om ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en misbruik tegen te gaan. Door ons bewaarde persoonsgegevens zijn in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen via ons algemene e-mailadres.

 

Wijzigingen privacyverklaring

 

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen. Als we de Privacyverklaring wezenlijk wijzigen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, of door een opvallende kennisgeving op onze website én e-mail disclaimer te plaatsen. We raden u aan onze website regelmatig te controleren op updates

 

Algemene voorwaarden

Tussen Salon Elize en haar cliënt(en) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Salon Elize. Op alle behandelingen diensten, leveringen- en aan- biedingen of welke vorm dan ook.

 

Salon Elize | Vollenhove, 22 mei 2018

Versie 1.01